Ochrona danych osobowych

Zakres usług (Ochrona Danych Osobowych).

doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
wdrażanie w podmiotach, organizacjach, placówkach i jednostkach publicznych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO)
wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji, procedur zawartych w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi
stały nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa w podmiocie, organizacji, placówce, jednostce publicznej
opracowanie pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
stałe wsparcie administratorów danych osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, burmistrzów, wójtów, dyrektorów, itp.)
współpraca z podmiotami, organizacjami, placówkami, jednostkami publicznymi
wstępny audyt w zakresie ochrony danych osobowych
audyt istniejącej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i weryfikacja zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa
weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa
weryfikacja zakresu i celów przetwarzania danych
identyfikacja procesów związanych z ochroną danych
audyt systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych, w tym identyfikacja zastosowanych środków techniczno-organizacyjnych
analiza zabezpieczenia infrastruktury informatycznej zarówno fizycznej jak i logicznej
analiza polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów
analiza poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej
analiza funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń
analiza poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej)
weryfikacja poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
analiza umów pod kątem zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
opracowanie raportu z audytu wstępnego zawierającego wytyczne do realizacji w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem
identyfikacja i monitorowanie aktywów
analiza ryzyka
prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
prowadzenie stałego audytu procesów w zakresie ochrony danych osobowych
prowadzanie okresowych kontroli przestrzegania procedur bezpieczeństwa danych
opracowywanie okresowych raportów, planów sprawdzeń
organizacja szkoleń dla administratorów danych osobowych i pracowników upoważnionych do przetwarzania danych
przygotowanie wniosków do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
opracowanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych i prowadzenie ewidencji upoważnień
przygotowanie wzorów oświadczeń o poufności danych osobowych
opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
opracowanie klauzul informacyjnych
opracowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych
opracowanie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
stały nadzór nad przestrzeganiem procedur polityki bezpieczeństwa w organizacji
stały nadzór nad wypełnianiem obowiązku informacyjnego i innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
śledzenie zmian w przepisach w obszarze ochrony danych osobowych
inne niezbędne czynności zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
realizacja umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych