Ochrona Danych Osobowych ..

Zakres usług (Ochrona Danych Osobowych).

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • wdrażanie w podmiotach, organizacjach, placówkach i jednostkach publicznych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO)
 • wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji, procedur zawartych w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi
 • stały nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa w podmiocie, organizacji, placówce, jednostce publicznej
 • opracowanie pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
 • stałe wsparcie administratorów danych osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, burmistrzów, wójtów, dyrektorów, itp.)
 • współpraca z podmiotami, organizacjami, placówkami, jednostkami publicznymi
 • wstępny audyt w zakresie ochrony danych osobowych
 • audyt istniejącej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i weryfikacja zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa
 • weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa
 • weryfikacja zakresu i celów przetwarzania danych
 • identyfikacja procesów związanych z ochroną danych
 • audyt systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych, w tym identyfikacja zastosowanych środków techniczno-organizacyjnych
 • analiza zabezpieczenia infrastruktury informatycznej zarówno fizycznej jak i logicznej
 • analiza polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów
 • analiza poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej
 • analiza funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń
 • analiza poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej)
 • weryfikacja poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
 • analiza umów pod kątem zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowanie raportu z audytu wstępnego zawierającego wytyczne do realizacji w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem
 • identyfikacja i monitorowanie aktywów
 • analiza ryzyka
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenie stałego audytu procesów w zakresie ochrony danych osobowych
 • prowadzanie okresowych kontroli przestrzegania procedur bezpieczeństwa danych
 • opracowywanie okresowych raportów, planów sprawdzeń
 • organizacja szkoleń dla administratorów danych osobowych i pracowników upoważnionych do przetwarzania danych
 • przygotowanie wniosków do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • opracowanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych i prowadzenie ewidencji upoważnień
 • przygotowanie wzorów oświadczeń o poufności danych osobowych
 • opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • opracowanie klauzul informacyjnych
 • opracowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • opracowanie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • stały nadzór nad przestrzeganiem procedur polityki bezpieczeństwa w organizacji
 • stały nadzór nad wypełnianiem obowiązku informacyjnego i innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
 • śledzenie zmian w przepisach w obszarze ochrony danych osobowych
 • inne niezbędne czynności zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • realizacja umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych