Ochrona danych osobowych – doradztwo

Doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych, wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa, stały nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa w firmie (organizacji), przygotowanie stosownej dokumentacji, procedur itp.
Stałe wsparcie Administratorów Danych Osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, itp.)

 
Zakres świadczonych usług:
Przeprowadzanie początkowego audytu Zbiorów Danych oraz Polityki Bezpieczeństwa w organizacji.
Opracowanie raportu z początkowego audytu Zbioru Danych i Polityki Bezpieczeństwa.

Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, w tym przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z wymaganymi załącznikami i formularzami.

Prowadzenie rejestru Zbiorów Danych Osobowych w firmie i rejestracja zbiorów danych w GIODO (zbiorów wymagających rejestracji) zgodnie z art. 27 i art. 43 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzanie stałego audytu Zbiorów Danych.
Prowadzanie okresowych kontroli przestrzegania procedur bezpieczeństwa danych.

Opracowywanie okresowych raportów.

Organizacja szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych i pracowników.

Przygotowanie wniosków do GIODO.

Przygotowanie i prowadzenie ewidencji upoważnień, oświadczeń, umów powierzenia (poufności).

Stały nadzór nad przestrzeganiem procedur Polityki Bezpieczeństwa w firmie (organizacji).

 
Informacje dodatkowe:
Umowa o świadczenie usług.
Miesięczna opłata ryczałtowa za wykonywane usługi.